Accurate Cleaning Partners B.V.
"Kwaliteit in bedrijf"

Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als moderne onderneming ziet Accurate Cleaning Partners B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering. Dit wordt vormgegeven door te streven naar de juiste balans tussen winst (profit), de effecten van haar prestaties op milieu (planet), haar medewerkers en haar opdrachtgevers (people).


Wij handelen in overeenstemming met onze kernwaarden;


• Integriteit;
• Werk altijd volgens de geldende wet- en regelgeving;
• Onze belangrijkste middelen zijn onze mensen;
• Respect voor elkaar


ACP B.V. verplicht zich om, naast het voldoen aan wet- en regelgeving, ook blijvend te voldoen aan de eisen van de normen waartegen ze gecertificeerd of geaccrediteerd is:Middels deze beleidsverklaring wil A.C.P. B.V. dit kenbaar maken aan haar opdrachtgevers en haar medewerkers.

  • ACP B.V. houdt, binnen de eisen van redelijkheid, rekening met haar stakeholders, directe of indirecte. Op elk gebied (activiteiten, inkopen, investeringen) worden mensenrechten gerespecteerd. Er wordt gestreefd naar een personeelsbeleid waarbij medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en ontwikkelen, passend binnen de behoefte van de organisatie.
  • ACP B.V. draagt zorg voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers en uitzendkrachten en hiermee de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers te waarborgen. Als tegenprestatie wordt verwacht, dat men voldoet aan alle gestelde eisen uit bovengenoemde normen, hoge kwaliteit nastreeft, zich gedraagt conform de opgestelde gedragscode en meedenkt om te komen tot continue verbetering in de breedste zin des woord.

Het voldoen aan hoge kwaliteitseisen betekend nooit, dat wet- en regelgeving mogen worden overtreden, of dat afgeweken mag worden van de veiligheidseisen die ACP B.V. zelf, maar ook de Arbowet stellen. Volgens een stappenplan zal ACP B.V. op het gebied van inkoop vooral gaan letten op duurzaamheid. Hierbij zal met name bij leveranciers worden gelet op sociale- en milieuaspecten. Te weten; voldoen aan wet- en regelgeving, respecteren van mensenrechten, beperken van CO2-emissie, zorgdragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en verantwoorde omgang met afvalstoffen.

Ten aanzien van het milieu en omgeving zal ACP B.V. streven naar klimaatneutraal ondernemen. Bij de inkoop, mobiliteit en huisvesting zal nadrukkelijk gekeken worden naar de impact van emissie op het milieu en de omgeving. Via open interactie wil ACP B.V. in contact treden en blijven met haar stakeholders.


Aldus verklaard en ondertekend te Dongen, 1 Januari 2024

Namens de directie

Maurice Rutgrink


ACP bv is lid van 


 


 
 
 
E-mailen
Bellen